Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania sprzętu turystycznego i górskiego przez EXPLOTEAM S.C. 42-512, Psary, ul. Wiejska 31, NIP: 6252446000
 2. Najemca – osoba zawierająca UMOWĘ NAJMU ruchomości z EXPLOTEAM S.C.

Wypożyczanie sprzętu

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości, po podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz po uiszczeniu opłat wskazanych w cenniku na stronie internetowej www.wypozyczalniaturysty.pl.
 2.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji sprzętu z uzasadnionych powodów, o tym fakcie powiadomi telefonicznie lub poprzez email.
 3. Rezerwacji sprzętu przed wypożyczeniem można dokonać poprzez:
 • witrynę internetową: www.wypozyczalniaturysty.pl
 • wiadomość email wysłaną na adres: sklep@explosklep.pl
 • osobiście w Explosklep w Będzinie.

Czas najmu sprzętu:

 1. Najkrótszym możliwym czasem najmu jest jedna doba, liczona od dnia odebrania sprzętu z Wypożyczalni do momentu zwrotu sprzętu w kolejnym dniu kalendarzowym.
 2. W wypadku przekroczenia ustalonego podczas zamówienia czasu najmu wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia kwoty za realne ramy czasowe wypożyczenia sprzętu.
 3. Wypożyczenia sprzętu dokonuje się osobiście w Wypożyczalni w Będzinie przy ul. Małachowskiego 2.

Kaucja

 1. Przed wypożyczeniem sprzętu wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia kaucji zwrotnej za wypożyczany sprzęt. Kwota kaucji jest przedstawiona w cenniku w witrynie internetowej Wypożyczalni.
 2. Kwota kaucji zostaje zwrócona Wypożyczającemu w momencie zwrotu sprzętu do Wypożyczalni.
 3. Kwotę kaucji należy uiścić przed wypożyczeniem sprzętu:
 • gotówką –  najpóźniej w dniu wypożyczenia
 • przelewem – tak aby cała w kwota kaucji została zaksięgowana na koncie Wypożyczalni w momencie odbioru sprzętu.

 

Odpowiedzialność za sprzęt

 1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a także wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania. Wypożyczający w momencie wypożyczania sprzętu oświadcza, że posiada wiedzę o prawidłowej eksploatacji powierzonego sprzętu oraz zobowiązuje się do dbałości o jego stan.
 2. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 3. W wypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego, ten zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o takim fakcie Wypożyczalnię.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w umówionym terminie (za wyjątkiem przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu, ustalonego z Wypożyczalnią)

Uszkodzenie sprzętu

 1. W przypadku usterki sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Wynajmującego zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia sposobu postępowania.
  W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/zgłoszenia utraty. W pierwszej kolejności na poczet naprawy lub zakupu sprzętu zostaną zaliczone środki zdeponowane w formie kaucji. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ustalenia wysokości szkody w terminie do 10 dni od dnia odbioru od Wynajmującego uszkodzonego sprzętu lub od dnia zgłoszenia jego utraty. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Wynajmującemu w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody. W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody będą wyższe niż kwota kaucji, Wynajmujący zobowiązuje się dopłacić Wypożyczalni brakującą część kwoty w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.

Polityka prywatności

 1. Niniejszy paragraf określa Politykę Prywatności Wypożyczalni, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Wypożyczających.
 2. ExploTeam S.C. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane przekazane poprzez Wypożyczalnię przez Wypożyczającego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO  (numer zbioru zostanie wpisany po jego nadaniu przez GIODO).
 4. Korzystanie z Wypożyczalni wiąże się z koniecznością podania przez Wypożyczającego swoich własnych danych osobowych.
  Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; numer telefonu; adres email; numer NIP.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów na rzecz Wypożyczających poprzez Wypożyczalnię, a także w celu marketingu usług i produktów swoich oraz podmiotów współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Wypożyczającego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Wypożyczającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji bądź dokonywania zakupu. Wypożyczający może w każdej chwili odwołać zgodę.
  Administrator może przesyłać Wypożyczającemu na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów z Administratorem współpracujących. Wypożyczający może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.
 7. Wypożyczający ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  W przypadku zmiany danych osobowych, Wypożyczający powinien niezwłocznie uaktualnić je na Koncie Wypożyczającego.
 8. Administrator zapewnia Wypożyczającemu możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w punkcie 3 na żądanie Wypożyczającego, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Wypożyczającego, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 10. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych za pomocą protokołu SSL w celu zabezpieczenia danych Wypożyczającego przechowywanych w systemie.
 11. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Wypożyczającego.
 12. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 13. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Wypożyczający może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 15. Wypożyczający może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
  Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:  biuro@explosklep.pl.

 

Polityka cookies

 

 1. Dla wygody klientów Wypożyczalnia używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Wypożyczalnią.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Wypożyczalnią. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. W Portalu wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny explosklep.pl
  • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  • cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  • cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  • cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
 6. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 7. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.